Papildomi moduliai


Papildomi moduliai, įsigyjami šalia bazinio EUROSKAITA funkcionalumo. Dalis žemiau nurodytų modulių suteikiami nemokamai pasirašiusiems priežiūros sutartį.

Papildomai įsigyjamas funkcionalumas

✓ Vitrinos langasĮmonių buhalteriams ir finansininkams, analizuojantiems programoje įvestas operacijas, kasdien ir nuolatos tenka iš operacijų sąrašų kviesti įvairius programos langus, pateikiančius detalią operacijų informaciją: tokiu būdu peržiūrima operacijos sąskaitų korespondencija, ją įvedęs ar redagavęs asmuo, paskutinio redagavimo data, operacijoje galiojantis valiutos kursas ir t.t. Taip pat norint pasirinktai operacijai įvykdyti kokią nors funkciją ar perkelti ją į Bendrąjį žurnalą iš operacijų sąrašo tekdavo kviesti operacijos Informacijos langą.

Vitrina – operacijų informacijos peržiūrai ir jos valdymui skirtas langas.

Vitrinos langas leidžia ženkliai sumažinti atliekamų veiksmų skaičių, suteikia galimybę vienu metu ekrane matyti daugiau aktualios informacijos. Šis langas gali būti visada matomas ekrano dešinėje, šalia aktyvaus (darbinio) programos lango:

✓ Dokumentų valdymasĮmonės kasdien gauna ir siunčia dokumentus. Visus gaunamus bei siunčiamus dokumentus administratorės registruoja Excel formato byloje. Prireikus dokumento, įmonės darbuotojai susiranda jį segtuve, o jeigu reikia praėjusių metų ar dar senesnių dokumentų, tai ieškoma archyve. Kiekvieną kartą paieškai sugaištama nuo 10 iki 30 min.

Su dokumentų valdymo moduliu:

Galėsite nuskenuoti visu dokumentus ir įkelti į apskaitos programos „EuroSkaita“ duomenų bazę atitinkamai pagal hierarchiją: archyvas, ilgo saugojimo, trumpo saugojimo, gaunami dokumentai, siunčiami dokumentai, formos, gaunamos sąskaitos, sutartys ir kt. Dokumentai priskiriami atitinkamiems partneriams, prekėms, asmenims, kurie yra susiję su įkeliamu dokumentu.

Darbuotojai gali greitai surasti reikiamą dokumentą programoje „EuroSkaita“ pagal partnerį, metus, dokumento numerį ar kitą užpildytą prie prisegto dokumento informaciją. Dokumento nebereikia ieškoti segtuvuose arba archyve. Taip kiekvieną kartą sutaupysite nuo 10 iki 30 min.

✓ i.SAF: išrašomų ir gaunamų sąskaitų registras

i.SAF – tai i.MAS elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis, per kurį teikiami gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys, teikiamos e. paslaugos.

Svarbi pastaba: Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre dokumentai registruojami pagal registravimo apskaitoje datą (o ne dokumentų išrašymo datą) – tokiu būdu išvengiama registrų duomenų tikslinimų tais atvejais, kai sąskaitos gaunamos pavėluotai.

Sąskaitų faktūrų duomenys i.SAF posistemiui gali būti pateikiami dviem būdais:

Tiesiogiai (rankiniu būdu) įvedant duomenis į i.SAF posistemį per naudotojo sąsają;

Į i.SAF posistemį įkeliama XML formato SAF rinkmena, suformuojama iš apskaitos programoje esančių duomenų. Naudojant i.SAF rinkmenos modulį nereikia pakartotinai registruoti tų pačių pirkimo ir pardavimo sąskaitų faktūrų informacijos dvejose sistemose, taupomas darbo laikas ir kaštai.

✓ INTRASTAT (išvežimui/įvežimui)

Intrastat ataskaitų išvežimui/įvežimui formavimas. Ataskaitų siuntimas į muitinę

✓ i.VAZ dokumentų rinkmena

i.VAZ – tai i.MAS posistemis, per kurį VMI teikiama važtaraščių informacija. i.VAZ sistemai skirtus važtaraščius privalo parengti ir VMI pateikti krovinio siuntėjas arba kitas krovinio siuntėjo įgaliotas rengti važtaraščius asmuo.

VMI pateikiamame i.VAZ privalo būti šie duomenys: Važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio numeris; Važtaraščio išrašymo data; Siuntėjo duomenys; Vežėjo duomenys; Gavėjo duomenys; Krovinio pavadinimas ir kiekis; Krovinio išgabenimo data ir laikas; Krovinį gabenančios transporto priemonės valstybinis numeris; Krovinio pakrovimo ir iškrovimo adresai.

Važtaraščių duomenys i.VAZ posistemiui gali būti pateikiami dviem būdais:

Įvedant juos tiesiogiai (rankiniu būdu) į i.VAZ posistemį per naudotojo sąsają;

Įkeliant į i.VAZ posistemį XML formato duomenų rinkmeną, suformuojamą iš apskaitos programoje esančių duomenų. Naudojant i.VAZ dokumentų rinkmenos modulį nereikia pakartotinai registruoti tų pačių operacijų informacijos dvejose sistemose, taupomas darbo laikas ir kaštai.

✓ Aprašymai ir užrašai

Programoje sukurta nauja galimybė matyti įvairių programos dalių Aprašymus ir galimybę patiems Vartotojams įvesti Pagalbinę informaciją apie darbą tam tikruose programos moduliuose. Mūsų įmonės paruoštus aprašymus jau galite matyti moduliuose Užskaitos, Apskaitos periodai  ir grupei dažnai naudojamų Ataskaitų – Skolų apskaitos ataskaitoms ir dar keletui ataskaitų iš grupės Žurnalai=>Prekyba.

✓ Naujas išlaidų operacijų tipas – kreditinė sąskaita

Modulis Išlaidų operacijos papildytas nauju operacijų tipu – Kreditinės sąskaitos. Kreditinės sąskaitos operacijos sumažina Įmonės išlaidų operacijose įvestų išlaidų sumą nekeičiant pirminių operacijų.

✓ Duomenų tikrinimas – naujos galimybės

Modulyje Duomenų tikrinimas periodiškai atliekami veiksmai suteikia galimybę greitai ir patogiai patikrinti tam tikrus programos duomenis, pagreitina duomenų analizę, užtikrina tikslesnius duomenis, efektyvesnį darbo procesą. Programoje sukurta galimybė atlikti pasirinkto laikotarpio duomenų tikrinimą.

✓ Išlaidų modulis – atidėtų nurašymų informacijos keitimo galimybės

Išlaidų operacijose, turinčiose Atidėtų nurašymų, dabar galima atlikti šiuos veiksmus:

1) Sustabdyti sąnaudų pripažinimą atskiriems atidėtiems nurašymams – sąnaudų pripažinimas gali būti sustabdytas vienam ar keliems atidėtiems nurašymams, nestabdant visos operacijos sąnaudų pripažinimo;

2) Pasirinktiems Atidėtų nurašymų įrašams pakeisti Sąnaudų sąskaitą.

✓ Išlaidų operacijų kopijavimas

Ši funkcija leidžia kopijuoti Išlaidų modulio operacijas. Tai sutaupo apie 50 % laiko, skirto išlaidų registravimui, nes didžioji dalis periodiškai registruojamų išlaidų dokumentų yra vienodi.

Tai nauja funkcija, veikianti tik programos priežiūros sutarties galiojimo laikotarpiu. Ji negali būti įsigyjama atskirai.

✓ Valiutų kursų importas iš LB

Įrankis, leidžiantis importuoti į programą Centrinio Lietuvos Banko informaciją apie valiutų kursus. Šio importo metu į programą atsiunčiami nurodytos dienos valiutų kursai.

✓ Ilgalaikio turto veiksmai: skaidymas ir atskyrimas

Skaidymas – vieną IT vienetą išskaido į dvi dalis. Skaidymo veiksmas reikalingas tuomet, kai reikia parduoti, nurašyti, perkainuoti ar atlikti kokį nors kitą veiksmą  su vieno IT vieneto dalimi (pavyzdžiui, parduoti dalį pastato). Atskyrimas – šis veiksmas kelis vienoje IT kortelėje apskaitomus objektus išskiria į skirtingas korteles. Reikalingas, kai turi būti atliktas veiksmas (pvz., perkainavimas) tik su kai kuriais vienoje IT kortelėje apskaitomais  IT vienetais.

✓ Operacijų vykdymo įrankis (pardavimai)

Modulis, praplečiantis Pardavimų užsakymų valdymo galimybes. Tai įrankis, leidžiantis generuoti vieną paveldimą Pardavimų modulio operaciją iš kelių pirminių operacijų. Pavyzdžiui, galima generuoti vieną Pardavimą iš kelių Rezervavimų, vieną Rezervavimą arba vieną Pardavimą iš kelių Kliento užsakymų, ir t. t.

✓ Pirkimo generavimas pagal užsakymus

Modulis, praplečiantis Pirkimo užsakymų valdymo galimybes. Tai įrankis, leidžiantis generuoti vieną Pirkimo operaciją iš kelių Užsakymų.

✓ Pinigų valdymas

Modulis leidžia įvesti pirminius pinigų valdymo dokumentus vartotojui pažįstamoje formoje: operacijų įvedimo langai panašūs į operacijų dokumentų blankus. Be to, šis modulis leidžia tiesiogiai pervesti avansus į atskaitingų asmenų banko korteles ir registruoti pinigų perkėlimus tarp skirtingų kasų ar tarp skirtingų a/s, nurodant skirtingas operacijų datas (t.y. pinigų išėmimo iš vienos a/s ir šių pinigų įkėlimo į kitą a/s operacijų datos gali būti skirtingos).

✓ Verslo pjūvių naršyklė

Tai universalus įrankis, suteikiantis neribotas galimybes programoje turimos informacijos analizei. Bet kurioje programos lentelėje (sąrašuose, operacijų sąrašuose ar ataskaitose)  matoma informacija gali būti vaizduojama, rūšiuojama ir grupuojama įvairiais jūsų pasirinktais būdais. Be to, naršyklėje pateikta informacija gali būti spausdinama bei eksportuojama į įvairių formatų  (xls, txt, html ar xml formatų) bylas.

✓ Bož kopijų administravimas

Modulis leidžia “užfiksuoti” ataskaitos Bendrasis Operacijų Žurnalas nurodyto laikotarpio informaciją, saugoti kelių skirtingiems laikotarpiams sugeneruotų BOŽ kopijas (jų kiekis neribojamas), lyginti kopiją su šios dienos informacija; o esant neatitikimams – atsekti šių neatitikimų vietą ir priežastį.

Papildymas.

Dabar kuriant BOŽ kopiją įrašoma ne tik jos sukūrimo data, bet ir tikslus sukūrimo laikas. Sąraše BOŽ kopijų palyginimas dabar pateikiamas ne tik Debeto skirtumas ir Kredito skirtumas, bet ir pirminės reikšmės: Debetas BOŽ kopijoje ir Debetas šiuo metu bei Kreditas BOŽ kopijoje ir Kreditas šiuo metu. Be to, šis sąrašas papildytas laukais ‘Dokumento numeris’ bei ‘Operacijos tipas’.

✓ Verslo centrų paskirstymo kopijavimas

“EuroSkaita” apskaitos ir verslo valdymo sistemoje sukurta galimybė kopijuoti Verslo centrų paskirstymo informaciją. VC paskirstymo informacija, įvesta bet kuriame programos modulyje (VC paskirstymas konkrečiam Pardavimui, Įmonės išlaidoms, Partneriui ar kt.), dabar gali būti nukopijuota į bet kuriam kitam programos objektui skirtą VC paskirstymo langą.

✓ Ilgalaikio turto perkėlimo ataskaita

Ilgalaikio turto modulis papildytas nauja ataskaita – Ilgalaikio turto perkėlimai. Joje pateikiamas nurodyto laikotarpio IT perkėlimų žurnalas

✓ Programos mygtukų valdymas

Kai kurių apskaitos programos langų Įrankių juostose matoma itin daug mygtukų. Paprastai vartotojai naudoja tik keletą iš jų. Sukurta galimybė kiekvienam vartotojui pasirinkti jam matomus mygtukus ir išdėstyti juos sau patogia tvarka

✓ Pažymėtų operacijų sąrašas

Sukurtas įrankis skirtas greitam analizuojamų operacijų valdymui. Pažymėtų operacijų sąrašas formuojamas laisvai įkeliant į jį bet kurių tipų operacijas ir lengvai pasiekiamas bet kuriuo darbo metu. Pažymėtų operacijų sąrašas matomas Vitrinos lange šalia aktyvaus (darbinio) programos lango, kuriame galite patogiai peržiūrinėti pažymėtų operacijų informaciją – PP atsiskaitymų, Savikainos keitimo, VC paskirstymo, Ryšių informaciją, Pirminius dokumentus, Sąskaitų korespondencijas, šių operacijų Kūnelių sąrašus, Konfigūracijos nustatymus ir t.t. Taigi, norimi duomenys pasiekiami atliekant mažiau veiksmų, o ekrane matoma daugiau aktualios informacijos  – ir pažymėtų operacijų sąrašas, ir pasirinktos operacijos duomenys

✓ Vitrinos langas

Operacijų informacijos peržiūrai ir jos valdymui skirtas Vitrinos langas gali būti matomas šalia aktyvaus (darbinio) programos lango, leidžia ženkliai sumažinti atliekamų veiksmų skaičių, suteikia galimybę vienu metu ekrane matyti daugiau aktualios informacijos. Dabar peržiūrint / registruojant / analizuojant operacijas bet kuriame programos lange greta matomame Vitrinos lange galima 1) sugeneruoti pasirinktą operaciją į BŽ; 2) matyti jos operacijos sąskaitų korespondenciją; 3) akceptuoti ar audituoti operaciją / atšaukti operacijos akceptavimą ar auditavimą; 4) peržiūrėti operacijos Informaciją; 5) pasirinktai operacijai įvykdyti pasirinktą funkciją ar suformuotą funkcijų rinkinį.

Taigi, programos vartotojai gali greitai ir patogiai atlikti įvairius operacijų valdymo veiksmus, pavyzdžiui, ‚keliauti‘ per operacijų sąrašą, o greta esančiame Vitrinos lange matyti šiose operacijose dalyvaujančias sąskaitas, naudojamus valiutų kursus ar kitą informaciją, generuoti į BŽ pasirinktas operacijas neišeinant iš operacijų sąrašo ir t.t.

✓ Automatinis prekių savikainos keitimas

Pirkime nurodytų Paslaugų savikaina gali būti automatiškai paskirstyta tame pačiame Pirkime nurodytoms Prekėms. Taigi nupirktų Prekių savikaina dabar gali būti apskaičiuojama automatiškai tiesiog registruojant Pirkimus.

✓ SAF-T duomenų rinkmena

Užtikrinkite turimoje apskaitos programoje surinktų duomenų atitiktį SAF-T reikalavimams – prieš siunčiant XML bylą į VMI SAF-T portalą formuokite duomenų rinkinį į specialią RINKMENOS ANALIZĖS BAZĘ* papildomai duomenų analizei, atrankai ir korekcijai.

Plačiau saf-t rinkmena>>

✓ Duomenų eksportas, importas SEPA formatuNuo 2016 m. sausio 1 d. šalies įmonės pradėjo naudoti vienodus visoje SEPA erdvėje (Single Euro Payments Area) lėšų pervedimo formatus bei taisykles. Iki to laiko įmonės su bankais paprastai keitėsi pranešimais, atitinkančiais nacionalinį LITAS-ESIS standartą. Nuo 2016 metų SEPA aplinkoje naudojamas kitas, privalomas, ISO 20022 XML standartas.

Daugiau apie SEB banko keičiamus sąskaitų išrašų formatus skaitykite ČIA >>

✓ Užskaitų modulisTarpusavio užskaitos – įsiskolinimų dengimas priešingomis operacijomis.

Su Užskaitų moduliu galite:

Viename lange matyti visas priešingas operacijas, kurias galite užskaityti ▪ Užskaityti ir sudengti skirtinguose perioduose esančias priešingas operacijas, nepakeitus praėjusio periodo balanso ▪ Vietoj kelių operacijų vesti tik vieną užskaitą ir užskaitomas operacijas patogiai sudengti per PP atsiskaitymų modulį ▪ Visada matyti skolų užskaitymo datą atskiroje užskaitos operacijoje, ir kuri gali skirtis nuo dengiamų operacijų datų ▪ Sudengus operacijas vieno mygtuko paspaudimu atsispausdinti „Tarpusavio skolų užskaitymo aktą“.