Bazinis funkcionalumas


Šalia išskirtinio ir lankstaus funkcionalumo EUROSKAITA verslo valdymo sistemoje rasite 25+ bazinius modulius, įeinančius į programos branduolį.

EUROSKAITA branduolį sudaro 25+ moduliai:

✓ SKAITA pagrindas

Įmonės atributai. Apskaitos periodai.

Pagrindiniai sąrašai (normatyvai) – Prekės, Partneriai, Sandėliai, įmonės Kasos, įmonės Atsiskaitomosios sąskaitos, Mūsų asmenys, Matavimo vienetai, Prekių grupės, Prekių tipai, Partnerių kategorijos, Bankai, Partnerių A/S, Partnerių atstovai, Mokesčiai, Pristatymo būdai ir t.t.

Sąskaitų planas. PSG.

Modulis ‘Bendrasis Žurnalas’

Automatinis operacijų perkėlimo serveris – tai modulis, automatiškai perkeliantis įvairiuose programos moduliuose įvestas operacijas į Bendrąjį žurnalą. Yra galimybė nustatyti automatiškai atliekamo operacijų perkėlimo periodiškumą.

Pagrindinės BOŽ ataskaitos – Didžioji knyga, Operacijų žurnalas, Sąskaitų aktyvumas, Sąskaitų aktyvumas pagal partnerius, Pelno ataskaita, įvairios Balanso ataskaitos.

✓ Pirkimų apskaita

Pirkimų valdymo modulyje registruojamos visos operacijos, kurių tipai susiję su pirkimais – atsargų pirkimai, pirkimų grąžinimai, užsakymai tiekėjams, vidiniai užsakymai  ir t.t.

Pirkimai gali būti generuojami pagal įvestus Užsakymus tiekėjams. Užsakymo operacijose nurodyti vertybių kiekiai apskaitomi, tačiau operacijos į Bendrąjį žurnalą nekeliamos, sąskaitų korespondencijos negeneruojamos.

Vidinis Užsakymas  –  tai paraiška Užsakymui (vidinis įmonės dokumentas).

Užsakymo atšaukimas – tai prikimo užsakymo atšaukimas.

Atskaitingų asmenų pirkimai – tai vertybių įsigijimo užregistravimas, kai vertybes pirko ir šį pirkimą grynais pinigais apmokėjo jūsų įmonės materialiai atskaitingas asmuo. Šios operacijos sąskaitų korespondencijoje įsiskolinimas už nupirktas prekes paskelbiamas ne tiekėjui, o asmeniui.

Pirkimų apskaitos dokumentai  – Pirkimų operacijoms spausdinami Orderiai ir Važtaraščiai.

Pagrindinės pirkimų apskaitos ataskaitos – Pirkimų knyga, Sandėlio apyvartos žiniaraštis ir kt.

✓ Pardavimų apskaita

Pardavimų valdymo  modulyje registruojamos visos operacijos, kurių tipai susiję su pardavimais – pardavimai, pardavimų grąžinimai, klientų užsakymai ir paraiškos kt.

Klientų Paraiškos skirtos pirminių susitarimų su klientais registravimui, pvz kai išrašoma išankstinė PVM Sąskaita.

Klientų Užsakymai skirti pirminių susitarimų su klientais registravimui. Pagal Klientų Užsakymus ir Klientų Paraiškas gali būti generuojamos kitos Pardavimų modulio operacijos – Pardavimai, prekių Rezervavimai ir kt. Klientų Užsakymai ir Klientų Paraiškos nekeičia vertybių kiekių ir nekeliamos į Bendrąjį žurnalą (taigi, negeneruoja sąskaitų korespondencijos).

Klientų rezervavimai, rezervavimo atšaukimas –naudojamas tada, kai norime rezervuoti prekes tam tikram klientui. Rezervuotų prekių neleidžia parduoti kitam klientui.

Operacijos tipas Pardavimas 2 skirtas vertybių pardavimų registravimui. Jis yra identiškas operacijos tipui Pardavimas, tačiau  turi nuosavą Konfigūraciją, taigi, atskirą valdymą.  Dviejų pardavimų tipų naudojimas leidžia greičiau užregistruoti skirtingų tipų pardavimus (nebereikia atskirose operacijose keisti Konfigūracijos nustatymų ar korespondencijose dalyvaujančių sąskaitų).  Pavyzdys. Tarkim, kad įmonė turi dvi skirtingas veiklas  – mažmeninę prekybą ir paslaugų pardavimus. Reikalinga, kad pajamų ir sąnaudų sąskaitos skirtingų veiklų pardavimuose būtų nustatomos pagal skirtingas taisykles :  mažmeninės prekybos pardavimuose Pajamų ir Sąnaudų sąskaitos turi būti automatiškai nustatomos pagal Vertybių PSG, o paslaugų pardavimuose – pagal Sandėlio PSG. Tokiu atveju skirtingos veiklos pardavimai turi būti įvedami naudojant skirtingus operacijų tipus (Pardavimai ir Pardavimai 2), o šiems operacijų tipams skirti Konfigūracijos kintamieji ‚P/S pripažinti pagal PSG‘ turi turėti skirtingas reikšmes: vienas – ‚Vertybių‘, o kitas – ‚Sandėlio‘. Pajamų ir Sąnaudų sąskaitos skirtingos veiklos pardavimuose bus automatiškai nustatomos pagal skirtingas taisykles.

Pardavimo grąžinimai – operacijos, registruojančios vertybių grąžinimą iš klientų. Programoje gali būti registruojami dviejų tipų pardavimo grąžinimai – paveldimi iš konkrečių pardavimų ir įvedami tiesiogiai (nepaveldimi iš pardavimo operacijų). Registruojant paveldimą pardavimo grąžinimą galite grąžinti visas konkretaus pardavimo prekes arba jų dalį.

Pagrindiniai Pardavimų apskaitos dokumentai – Važtaraščiai ir PVM sąskaitos-faktūros.

Pardavimų operacijoms gali būti priskirtas ir atspausdintas apskaitos blankas – Prekių gabenimo važtaraštis. Operacijai priskirtas Prekių gabenimo važtaraštis automatiškai užpildomas operacijoje įvestais duomenimis (informacija apie prekių siuntėjo ir prekių gavėjo įmones ir kt.), be to, šis dokumentas gali būti papildytas kitais reikiamais duomenimis (pvz., pakrovimo ir iškrovimo laikas bei vieta, prekes išdavę ir priėmę asmenys, informacija apie vežėją, transporto priemonę ir kt. ).

Pagrindinės pardavimų apskaitos ir Prekybos analizės ataskaitos – Pardavimų knyga, Prekių pardavimai,  Prekių apyvartos žiniaraščiai, Geriausi partneriai, Pelningiausios ir Apyvarčiausios prekės, Nuostolingos prekės ir Nuostolingi pardavimai ir kt.

✓ Atsargų apskaita: konkrečių prekių metodas

Modulyje Prekių perkėlimas registruojami prekių perkėlimai iš vienų įmonės sandėlių į kitus. Spausdinami operacijų dokumentai.

Prekių Transportavimo ir Prekių Perkainavimo operacijos sukuria naują Prekių Partiją – anksčiau užpajamuotos Prekių Partijos dalį.  Atskirti prekių partijos dalį prireikia, kai dėl papildomai patirtų išlaidų norima pakeisti prekių partijos dalies savikainą. Be to, šios operacijos gali registruoti:  1) Naujai sukurtos partijos vertybių perkėlimą iš vieno Sandėlio į kitą ;   2) Naujai sukurtos prekių  partijos Pardavimo Kainos pakeitimą (čia kalbama apie Partijos pardavimo kainą).

Op tipas Prekių paraiška modulyje Prekių perkėlimas  naudojamas tada, kai norime suformuoti užsakymą prekių perkėlimui.

Modulyje Prekių nurašymas registruojamos prekių nurašymo operacijos.  Operacijų tipas ‘Nurašymas’ skirtas dėl įvairių priežasčių (vagystė, sugadinimas) įvykusiam prekių nurašymui užregistruoti. Nurašymo metu nurodoma konkreti sąnaudų sąskaita. Nurašymo aktų spausdinimas

Op tipas Nurašymo paraiška modulyje prekių nurašymai skirtas vidinio užsakymo nurašymo formavimui. Pagal Nurašymo paraišką vėliau gali būti suformuojamas prekių nurašymas.

Konkrečių prekių metodas – Pardavimų valdymo, Prekių perkėlimo  bei Prekių nurašymo moduliuose nurodant prekes jas galima pasirinkti ne tik iš bendro Prekių sąrašo (tuomet jų nurašymas vyksta pagal bendrai nurodytą metodą FIFO arba LIFO), bet ir iš turimų kiekvienos prekės partijų sąrašo. Tokiu būdu gali būti pasirinkta konkreti tam tikros partijos prekė.

Pagrindinės prekių apskaitos ataskaitos: Prekių likučiai sandėlyje, Tiekėjo prekių likučiai, Prekių likučiai pardavimo kainomis, Partijų likučiai, Prekių judėjimo ataskaitos, Prekių apyvartos žiniaraščiai, Tiekėjo prekių apyvarta, Prekių perkėlimų ir Prekių nurašymų žurnalai ir t.t.

✓ Derybininko darbo vieta – faktiniai likučiai

Ataskaita “Faktiniai vertybių likučiai” – tai universali įmonės derybininko, pardavėjo ar vadybininko darbo vieta, patogus ir lengvai valdomas prekių likučių analizės įrankis.  Be išsamios informacijos apie turimų prekių likučius įmonės sandėliuose, šioje ataskaitoje pateikiami duomenys apie rezervuotus, užsakyti bei prognozuojamus prekių kiekius; prekių likučių savikaina, prekių likučių vertė, išreikšta  pardavimo kaina, pasirinktos prekės partijas ir kainas visuose Kainininkuose  ir t.t. Ataskaitos informacija gali būti atrenkama pagal įvairius parametrus – joje gali būti pateikiama konkrečiame sandėlyje esančių prekių likučių analizė, konkrečios prekių grupės likučių analizė ar pan.

✓ Pinigų apskaita

Pinigų modulyje registruojamos operacijos, kuriose dalyvauja įmonės Kasos arba Atsiskaitomosios sąskaitos. Registruojami pinigų gavimai ir išdavimai, o šių operacijų korespondentais (priklausomai nuo operacijos tipo) gali būti Partneris, Asmuo, Kasa, A/S ar konkreti Sąskaitų plano sąskaita.

Pagrindinės Pinigų apskaitos ataskaitos – Kasos knyga, Atsiskaitomosios sąskaitos žiniaraštis, Pavedimų žurnalas.

Ataskaitų bibliotekos ataskaita ‘Kasų žurnalas’. Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie įmonės Kasų veiklą per tam tikrą laikotarpį. Vienoje Kasų žurnalo ataskaitoje galima matyti visų įmonės Kasų suvestinę informaciją.

Ataskaita “Avansų apyskaita”  – ataskaita, skirta įmonės darbuotojams išduotų pinigų apskaitai ir kontrolei. (Yra dvi ataskaitos formos – pagrindinė ir detali.)

Modulis ‘Pinigai kelyje’ skirtas registruoti atsakingų įmonės darbuotojų atsiskaitymus grynaisiais pinigais už įmonės ribų. Registruojamų operacijų tipai: 1) Atsakingas įmonės darbuotojas gauna grynų pinigų iš Kliento (Atsakingas asmuo <= Klientas); 2) Tiekėjas gauna grynų pinigų iš Atsakingo įmonės darbuotojo (Atsakingas asmuo => Tiekėjas) Šios operacijos gali dalyvauti dengimo ryšiuose. Tokiu būdu už įmonės ribų vykstantys įmonės darbuotojų atsiskaitymai grynaisiais pinigais už suteiktas prekes ar paslaugas programoje gali būti užregistruojami viena operacija.

Modulis leidžia įvesti pirminius pinigų valdymo dokumentus vartotojui pažystamoje formoje: operacijų įvedimo langai panašūs į operacijų dokumentų blankus. Be to, šis modulis leidžia tiesiogiai pervesti pinigus į atskaitingų asmenų banko korteles ir registruoti pinigų perkėlimą tarp skirtingų kasų ar tarp skirtingų a/s, nurodant skirtingas operacijų datas (t.y. pinigų išėmimo iš vienos a/s ir šių pinigų įkėlimo į kitą a/s operacijų datos gali būti skirtingos). Taip pat registruoti valiutos pirkimo-pardavimo operacijas.

✓ Valiutos

Valiutų modulyje registruojamos visos įmonės apskaitoje naudojamos valiutos. Čia įvedami valiutų kursai, peržiūrimi valiutų santykiai. Valiutų kalkuliatorius skirtas valiutų konvertavimui – galite greitai apskaičiuoti, kokią suma viena valiuta atitinka įvesta suma kita valiuta nurodytos dienos kursu.

✓ Išlaidų operacijos

Modulis ‘Išlaidų operacijos’ skirtas įmonės išlaidų apskaitai – jame registruojami Įmonės ar Asmenų pirkimai, nesusiję su atsargų ar ilgalaikio turto pirkimu, tame tarpe trumpalaikio turto bei mažaverčio inventoriaus pirkimai. Be to, šiame modulyje registruojamos operacijos, kurioms nurodomi atidėti išlaidų nurašymai, o vėliau atliekamas sąnaudų pripažinimu.

Išsamiai ir detalizuotai Išlaidų apskaitai gali būti naudojami parametrai – išlaidų objektai, išlaidų objektų rūšys ir išlaidų straipsniai. Išlaidų objektų sąraše įvedami konkretūs išlaidų operacijų objektai, pavyzdžiui, ‘laikraščio Lietuvos rytas prenumerata’. Sąraše Išlaidų objektų rūšys įvedami išlaidų objektų tipai, pavyzdžiui, ‘Automobilių draudimas’, ‘Prenumerata’ ir t.t.  Išlaidų straipsnis – tai tam tikra išlaidų objektų kategorija, pavyzdžiui, ‘Patalpų nuoma’, ‘Reprezentacijos išlaidos’.

Pagrindinės Išlaidų apskaitos ataskaitos – Išlaidų knyga, Išlaidų objektų būsenos, Išlaidų objektų aktyvumas.

✓ Mokesčių paskelbimas

Šis programos modulis skirtas įvairių mokesčių ir baudų paskelbimui. Šiame modulyje registruojamos nepiniginės ir neprekybinės operacijos su partneriais. Skirtingiems mokesčiams skirti atskiri operacijų tipai – PVM, Pelno mokestis, Sodra(darbuotojai)3%, Turto mokestis ir t.t.

Mokesčių paskelbimo modulyje registruojamos operacijos ypatingos tuo, kad joms automatiškai generuojama sąskaitų korespondencija gali būti lengvai koreguojama – tai patogu, įvykus mokesčių tvarkos pakeitimams.

‘Grąžintino PVM’ tipo operacija skirta grąžintino PVM paskelbimui ir operacijoje nurodyto partnerio įsiskolinimo jūsų įmonei padidinimui.

✓ Ilgalaikio turto apskaita

Ilgalaikio turto apskaitai skirtame modulyje  registruojamos ilgalaikio turto kortelės, fiksuojami ilgalaikiam turtui priskirti inventoriniai numeriai, atliekami ilgalaikio turto nudėvėjimai ir kiti veiksmai  su IT kortelėmis ar atskirais IT inventoriniais numeriais – pardavimai, nurašymai, remontai ir t.t.

Ilgalaikio turto apskaita pagal Asmenis ir Vietas. Kiekvienas Ilgalaikio turto objektas gali būti priskiriamas konkrečiam Asmeniui (įmonės darbuotojui) ir / arba konkrečiai apskaitos Vietai (tai gali būti įmonės padaliniai, cechai, skyriai, kabinetai ar pan.). Programoje gali būti registruojami Ilgalaikio turto objektų Perdavimai kitiems Asmenims arba perkėlimai į kitas apskaitos Vietas. Kiekvienas Ilgalaikio turto vienetas vienu metu gali priklausyti tik vienam Asmeniui ir gali būti priskirtas tik vienai apskaitos Vietai.

Ilgalaikio turto Remonto kaštų registravimas. IT Remonto kaštų sumos kaupiamos sąnaudų sąskaitoje. Kai tam pačiam IT objektui užregistruojami keli Remonto kaštų veiksmai, gali būti registruojamas šio objekto Remontas bendrai Remonto kaštų sumai. Remonto kaštų operacijos automatiškai generuoja remontui sunaudotų medžiagų nurašymo operacijas. Tai IT remonto medžiagų tipo operacijos, matomos Prekių nurašymo modulyje.

Ilgalaikio turto nudėvėjimo metodo keitimas. Šis veiksmas pakeičia IT kortelės nudėvėjimo metodą: 1) Jeigu kortelės nudėvėjimo metodas buvo ‘Tiesiogiai proporcingas’, jį galima pakeisti į ‘Tiesiogiai proporcingą (kas metus)’; 2) Jeigu kortelės nudėvėjimo metodas buvo ‘Tiesiogiai proporcingas (kas metus)’, jį galima pakeisti į ‘Tiesiogiai proporcingą’. IT nudėvėjimo metodo keitimo veiksmas nesukuria operacijos ir neturi sąskaitų korespondencijos. Vartotojo pasirinkimu programa gali kontroliuoti, kad nudėvėjimo metodas tai pačiai IT kortelei būtų keičiamas ne daugiu kaip vieną kartą.

Ilgalaikio turto nudėvėjimo informacijos keitimas. Šis veiksmas leidžia pakeisti IT kortelių Likvidacinę vertę ir / arba Nudėvėjimo pabaigą. Šis pakeitimas įsigalioja nuo tam tikros nurodytos datos.  Po IT nudėvėjimo informacijos pakeitimo vėlesnių nudėvėjimų sumos perskaičiuojamos atsižvelgiant į pasikeitusius parametrus.

Ilgalaikio turto nudėvėjimų stabdymas, pratęsimas. IT Nudėvėjimo stabdymo veiksmu sustabdomas pasirinkto ilgalaikio turto nudėvėjimas – IT kortelė nebus dėvima tol, kol nudėvėjimas nebus pratęstas Nudėvėjimo tęsimo veiksmu   Su IT kortele, kurios nudėvėjimai yra sustabdyti, gali būti atliekami veiksmai (remontas, pardavimas ar kt.). IT Nudėvėjimo stabdymo ir IT nudėvėjimo tęsimo veiksmai nesukuria operacijų ir neturi sąskaitų korespondencijos.

Pagrindiniai Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai – IT įvedimo į eksploataciją aktas, IT perdavimo-priėmimo aktas, IT likvidavimo aktas.

Pagrindinės Ilgalaikio turto apskaitos ataskaitos – Registravimai, IT kortelė, Bendros sumos, IT Būklė, IT Nudėvėjimai per laikotarpį, Vertės pasikeitimai, IT remonto žiniaraštis, IT Išlaidavimai, IT pardavimai, IT inventorizacija.

✓ Operacijų žurnalas

Šiame modulyje registruojamos visos operacijos, kurios negali būti užregistruotos visuose kituose programos moduliuose. Pavyzdžiui, čia likučių įvedimo metu registruojami pajamų ar sąnaudų likučiai, taip pat čia įvedami įvairūs koreguojantys įrašai, sąskaitų uždarymo operacijos ir pan.

✓ Likučių įvedimo operacijos

Įmonės apskaitos su programa EuroSkaita pradžia – ankstesnių įmonės veiklos duomenų įvedimas. Programoje EuroSkaita sukurti specialūs operacijų tipai, skirti įvesti likučiams  – Kasų ir A/S, atsargų įmonės sandėliuose, klientų skolų ir įmonės įsiskolinimų tiekėjams, ilgalaikio turto ir t.t.

✓ Operacijų kopijavimas

Operacijų kopijavimas. Operacijų kopijavimo įrankis leidžia kurti naujas operacijas kopijuojant anksčiau įvestų operacijų informaciją. Programoje yra galimybė kopijuoti Pirkimų valdymo, Pardavimų valdymo, Prekių perkėlimo ir Prekių nurašymo moduliuose įvestas operacijas. Tai ženkliai pagreitina operacijų registravimą, be to, apsaugo nuo duomenų įvedimo klaidų.

✓ Operacijų valdymas

Operacijų akceptavimas. Automatinis akceptavimas ir pavienių operacijų akceptavimas bei akceptavimo atšaukimas.

Operacijų Informacijos langas.

Paveldėjimas operacijose.

Pagrindinės operacijų valdymo ataskaitos – Įvairūs žurnalai, Operacijų vykdymas, kt.

✓ Atsiskaitymų su tiekėjais ir klientais apskaita

PP atsiskaitymai. Pirkimų valdymo, Pardavimų valdymo, Pinigų, Išlaidų modulyje ir Mokesčių paskelbimo moduliuose įvestos operacijos keičia klientų skolų bei įsiskolinimų tiekėjams bendrąsias sumas. Jeigu norite sekti atsiskaitymus už kiekvieną atskirą operaciją (jos gali skirtis terminais, apmokėjimo prioritetais, sankcijomis ir pan.), naudokitės PP atsiskaitymų moduliu. Jame dengiamos konkrečios skolą ar įsiskolinimą sugeneravusios operacijos. Operacijos, didinančios skolą, yra dengiamos operacijomis, mažinančiomis skolą, ir atvirkščiai. Pavyzdžiui, Pirkimas gali būti dengiamas Mokėjimo pavedimu, Išmokėjimu partneriui iš kasos, Pirkimo grąžinimu, Pardavimu ir pan., o Pardavimas gali būti dengiamas Įplaukomis į sąskaitą, Pirkimu ir pan.  Be to, PP atsiskaitymų modulyje gali būti registruojamos ir tarpusavio užskaitos.

Dengimo ryšiais gali būti susiejamos ne tik tos operacijos, kurių poveikis skolai ar įsiskolinimui yra priešingas, bet ir tos, kurių šis poveikis sutampa. Pavyzdžiui, mokėjimo pavedimai gali būti susieti dengimo ryšiais ne tik su pirkimų operacijomis, bet ir su pirkimų grąžinimu, o įplaukų operacijos gali būti susietos dengimo ryšiais ne tik su pardavimais, bet ir su pardavimų grąžinimu. Tokiu būdu dengimo ryšiu gali būti susieta įvairios prigimties operacijų grupė, pavyzdžiui, įplaukų operacija dengimo ryšiu gali būti susieta operacijų grupe, sudaryta iš kelių pardavimų ir kelių pardavimų grąžinimų.

Skolų suderinimo akto’ formavimas ir spausdinimas.

Pagrindinės ataskaitos apie atsiskaitymus su tiekėjais ir klientais – Atsiskaitymai su partneriais, Atsiskaitymai su kreditoriais, Debitorių atsiskaitymai, Pirkimų ir Pardavimų apmokėjimų žiniaraštis, Pirkimų ir Pardavimų apmokėjimų suvestinė, Nepaskirstytų mokėjimų žiniaraštis ir suvestinė, Skolos ir terminai, Įplaukų analizė ir kt.

✓ Prekių savikainos keitimo įrankis

Naudojantis programoje esančiu Savikainos keitimo moduliu įsigytų prekių savikaina gali būti pakeista (padidinta) dėl muito, draudimo, transporto, akcizo ir įvairių kitų išlaidų. Šioms savikainą keičiančioms išlaidoms registruoti skirti specialūs operacijų tipai. Be to, Prekių savikaina gali būti padidinta ir Pirkimo operacijoje pirktų paslaugų suma. Prekių savikainą keičiančios sumos gali būti ‘išbarstytos’ atskiroms operacijos prekėms automatiškai (proporcingai vertei, kiekiui ar vieneto kainai) arba rankiniu būdu – įvedant atskiroms prekėms skirtas sumas.

Savikainos keitimas prekių grupėms. Programoje yra galimybė nurodyti savikainą keičiančias sumas atskiroms operacijos prekių grupėms. Pavyzdžiui, pirkimo operacijos prekių savikaina keičiama 300 Lt transporto išlaidų suma, iš jų 250 Lt skirta biuro įrangos grupės prekėms, o 50 Lt skirta popieriui.

Savikainos mažinimas (Credit Note). Programoje yra galimybė sumažinti anksčiau užpajamuotų prekių savikainą. Prekių savikainą gali tekti mažinti, kai po pajamavimo užregistravimo tiekėjas suteikė nuolaidą, pasikeitė pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos ar pan. Prekių savikaina gali būti mažinama net ir tais atvejais, kai užpajamuotoms prekėms jau buvo įvestos išlaidavimo operacijos – tokiu atveju po prekių savikainos pakeitimo bus pakeistos ir išlaidavimo operacijų sąskaitų korespondencijos. Galimas ir toks variantas, kai savikaina mažinama tik sandėlyje likusiam pajamuotų prekių likučiui. Prekių savikainos mažinimui skirtos sumos programoje registruojamos Credit note tipo operacijomis.

✓ Valiutinių skolų vertės perskaičiavimo mechanizmas

Atliekant valiutinių sąskaitų likučių koregavimą apskaičiuojamos įmonės pajamos bei sąnaudos, atsiradusios dėl valiutų kurso pasikeitimo. Koreguojant valiutinių sąskaitų likučius, šių sąskaitų likutis perskaičiuojamas koregavimo operacijos datos kursu. Skirtumas, susidaręs dėl valiutų kurso pasikeitimo, užfiksuojamas įmonės pajamose arba sąnaudose.

Jeigu įmonėje atliekamos valiutinės operacijos, kiekvieno apskaitos periodo pabaigoje privalomai atliekamas valiutinių sąskaitų likučių koregavimas. Ši operacija būtinai atliekama prieš Balanso ataskaitų generavimą.

✓ Apskaitos blankai

Apskaitos blankų modulis. Atliekamas turimų Apskaitos blankų užregistravimas, taip pat gali būti registruojamas Apskaitos blankų išdavimas asmenims, priskyrimas operacijoms, grąžinimas ar sugadinimas. Apskaitos blankų spausdinimas (AB atsispausdinti galima ir tuose programos moduliuose, kuriuose įvesta apskaitos blankui priskirta operacija, ir Apskaitos blankų modulyje).

Apskaitos blankų veiksmai – įrankis, leidžiantis greičiau ir patogiau atlikti operacijoms priskirtų apskaitos blankų pakeitimą. (Įprastu būdu keičiant operacijai priskirtą apskaitos blanką turi būti atliekami trys veiksmai – AB priskyrimas atšaukiamas, šis blankas paskelbimas sugadintu ir šiai operacijai priskiriamas naujas blankas. Naudojant įrankį Apskaitos blankų veiksmai operacijai priskirto apskaitos blanko pakeitimas gali būti atliekamas vienu veiksmu).

Apskaitos blankų kodų generavimo ribojimas. Tai įrankis, leidžiantis riboti Apskaitos blankų naudojimą atskiriems Vartotojams, Vartotojų grupėms ar įmonės Padaliniams. Pavyzdžiui, galima nurodyti, kad Kauno padalinyje generuojamų PVM sąskaitos-faktūrų kodai prasidės raidėmis ‚KSF‘, o Vilniuje – ‚VSF‘.  Ši programos galimybė apsaugo nuo klaidų ir ženkliai pagreitina darbą.

Ataskaita ‘Apskaitos blankų panaudojimas’.

Gaunamų ir Siunčiamų sąskaitų registras. Naudojant programos ataskaitą ‘Dokumentų registras’ galima suformuoti per pasirinktą laikotarpį gautų bei išduotų PVM sąskaitų-faktūrų suvestinę.  Gautus Duomenų registro ataskaitos duomenis galima eksportuoti į *..ffdata formato bylą (skirtą programai ABBYYFormFiller).

✓ Inventorizacija, pagrindinės funkcijos

Inventorizacijų modulis skirtas faktinių prekių kiekių įmonės sandėliuose ir apskaitos duomenų sulyginimui bei gautų rezultatų užregistravimui (t.y. vertybių pertekliaus nurašymui arba vertybių trūkumo užpajamavimui, be to, programoje gali būti atliekamas ir Persirūšiavimas – trūkstamo vienos prekės kiekio pakeitimas pertekliniu kitos prekės kiekiu). Kiekviena Inventorizacija atliekama vienam konkrečiam sandėliui.

Kiekvienai Inventorizacijai gali būti spausdinami dokumentai – Inventorizacijos lapai ir Inventorizacijos rezultatai. Be to, Inventorizacijai gali būti spausdinamos ataskaitos – ‘Inventorizacijos aprašas’ ir ‘Inventorizacijos suderinimo žiniaraštis’.

Ataskaita ‘Inventorizacijų išklotinė’  – tai Ataskaitų bibliotekos ataskaita, pateikianti duomenis apie prekių inventorizacijas, atliktas per nurodytą laikotarpį. Ataskaitoje matoma konkrečių prekių informacija (atskirų prekių kiekiai). Atsispausdinus Inventorizacijų išklotinę galima vienoje ataskaitoje matyti ir analizuoti kelių skirtingų inventorizacijų informaciją. Be to, vienoje ataskaitoje gali būti pateiktos kelių skirtingų sandėlių inventorizacijos.

✓ Programos lentelėse esančių įrašų atranka ir paieška

Įrašo paieška lentelėje pagal bet kurio lauko reikšmę atliekama naudojantis įrankiu F7 (arba Ctrl+F). Bet kurios programos lentelės įrašų atrankai galite naudotis Atrankos įrankiu Ctrl+<. Be to, gali būti atliekama greitoji lentelės įrašų atranka pagal bet kurio stulpelio reikšmę (F8) ir kontekstinė įrašų atranka nurodant sąlygas kelių stulpelių reikšmėms (Ctrl,Ctrl).

✓ Greitos paieškos įrankis

Greitos paieškos įrankis (F4) naudojamas užpildymui programos laukų, kurių reikšmė pasirenkama iš sąrašo. Naudojantis šiuo įrankiu tokie laukai užpildomi greičiau ir patogiau. Greitos atrankos veikimo principas: lauke įvedamas ieškomos reikšmės kodo ar pavadinimo fragmentas, tuomet paspaudus klavišą F4 programa pateikia įvestą fragmentą turinčių reikšmių sąrašą arba, jeigu tokia reikšmė tik viena, užpildo lauką – įrašo reikšmę.

Greitosios įrašų atrankos (F4) konfigūravimas. Specialiame programos modulyje  Sistema => Valdymas => Greita paieška kiekvienam sąrašui galima nurodyti laukus, kuriuose turi būti ieškoma nurodyta reikšmė.  Pavyzdžiui, vykdant greitąją Partnerio paiešką įvestoji reikšmė standartiškai ieškoma Partnerių sąrašo laukuose ‚Kodas‘ ir ‚Pavadinimas‘, tačiau pakeitus Partnerių sąrašo greitosios atrankos konfigūraciją galima nurodyti, kad įvestoji reikšmė būtų ieškoma ir kituose laukuose, kaip pavyzdžiui, ‚Įmonės kodas‘, ‚Miestas‘, ‚Partnerio atstovo pavardė‘,…

 

✓ Universali filtrų sistema – duomenų analizės ir modeliavimo įrankis

Programos Ataskaitose bei Prekių ir Partnerių sąrašuose pateikiami duomenys gali būti analizuojami, naudojant Papildomus filtrus. Įrašų atrankai naudojamuose Papildomuose filtruose gali būti nurodomos sąlygos daugybei įvairių šių įrašų parametrų. Ataskaitų filtrų lange dažnai yra keli puslapiai, skirti filtro sąlygoms įvesti. Pavyzdžiui, ataskaitos ‘Pardavimų knyga’ papildomame filtre gali būti įvedamos įrašų atrankos sąlygos pardavimo Sandėliui (sandėlio Kodui, Miestui, Sandėlininkui ir t.t.), pardavimo Partneriui (Pavadinimui, Asmeniui – partnerio globėjui, partnerio Adresui, partnerio Kredito dydžiui ir t.t.), pardavimo  Asmeniui (asmens Vardui, asmens Pareigoms ir t.t.) ir pačiai Pardavimo  operacijai (operacijos Sumai, Dokumento numeriui, Apmokėjimo terminui, Pristatymo adresui ir t.t.). Filtre gali būti nurodomos kelios sąlygos skirtingiems parametrams. Galimi skirtingi filtro sąlygų aprašymo variantai – ‘reikšmė lygi / nelygi…’, ‘reikšmė mažesnė / didesnė už…’, nurodant reikšmės dalį ir t.t. Kelios vieno filtro sąlygos gali būti apjungiamos logine jungtimi IR arba ARBA.

Sukurtas papildomas Ataskaitos, Prekių sąrašo ar Partnerių sąrašo filtras gali būti išsaugotas – tokiu būdu galėsite jį panaudoti bet kada vėliau, nebereikės iš naujo kurti atrankos sąlygų.

✓ Optimalių sąrašų kūrimo įrankis

Sąrašų konstruktorius leidžia vartotojui modeliuoti programoje matomus sąrašus – t.y., vartotojas gali pasirinkti, kokia informacija turi būti pateikiama konkrečiuose programos sąrašuose. Konstruojant sąrašus optimizuojamas juose pateikiamų duomenų kiekis ir šių duomenų pateikimo greitis. Be to, konstruojant programoje matomus sąrašus į juos galima įtraukti ir specialiai Jūsų įmonei sukurtus Papildomus laukus, pavyzdžiui, ‘Prekės spalva’, ‘Sudėtis’, ‘Naudojimo sąlygos’, ‘Partnerio prekybos sistema’ ar pan. Sąrašų konstruktorius leidžia sudaryti ne vieną, bet kelis to paties sąrašo variantus: siauresnį – duomenų pasirinkimui operacijose – ir platesnį – informacijos analizei.

✓ Ataskaitų galimybės

Ataskaitų vykdymas nestabdant darbo. Ši programos galimybė leidžia generuoti ataskaitas nestabdant programos darbo. Pradėjus formuoti vieną ataskaitą programa “neužmiega”,  vartotojas gali tęsti darbą su programa. Taigi, tokiu būdu galima generuoti ir kelias programos ataskaitas vienu metu.

Ataskaitų grafikai.  Galimybė pateikti Ataskaitų duomenis grafiniu (diagramos) pavidalu. Priklausomai nuo ataskaitos duomenų ir reikalingos analizės galima pasirinkti labiausiai tinkamą generuojamo grafiko tipą – linijinę, stulpelinę, skritulinę (‚pyrago‘ pavidalo) diagramą ar kt. Ataskaitos duomenų grafinio vaizdavimo įrankis iškviečiamas mygtuku, esančiu pagrindiniame ataskaitos lange.

Ataskaitų redaktorius (skirtas ne Excel tipo ataskaitoms). Galimybė redaguoti standartines ataskaitų formas – keičiant informacijos išdėstymą, papildomai įterpiant reikiamus laukus, pastabas ir pan.

Excel tipo finansinių ataskaitų modeliuotojas ‘Skaita rezultatai’. Naudojantis programą „Skaita-rezultatai“ galima kurti ataskaitas, surenkančias duomenis iš Jūsų firmos sąskaitų likučių. Tokiu būdu galima kurti / redaguoti pagrindines buhalterines ataskaitas- Balanso, Pelno bei kitas.

Ataskaitų bibliotekos bazė – tai programos modulis, skirtas papildomų Ataskaitų registravimui. Tokiu būdu šalia standartinių programos ataskaitų galima turėti neribotą papildomų ataskaitų skaičių.

Balanso ataskaitų eksportas į FormFiller. Įrankis, leidžiantis eksportuoti balanso ataskaitų duomenis į *..ffdata formato bylas (šio formato bylos skirtos programai ABBYYFormFiller).

✓ Vartotojų sistema

Vartotojų vardų ir slaptažodžių suteikimas. Programos modulyje ‘Vartotojų teisės’ aprašomi visi programos vartotojai, nurodomi jų slaptažodžiai.

Analizuojant programos duomenis galima matyti, kuris vartotojas atliko konkrečios operacijos ar įrašo įvedimą ar redagavimą. Be to, programa gali registruoti kiekvieno vartotojo darbo su programa laiką.

Programuojama slaptažodžių ir vartotojų leidimų sistema. Modulis leidžia aprašyti programos atskirų vartotojų teises programoje. Programos modulyje „Vartotojų teisės“ pateikiamas veiksmų, kuriuos galima atlikti darbo su programa metu, sąrašas (tam tikros informacijos matymas, redagavimas, įvedimas , panaudojimas ir t.t.). Kiekvienas iš šių veiksmų gali būti leistas arba uždraustas kiekvienam konkrečiam vartotojui.

Programos EuroSkaita vartotojai turi galimybę patogiai pasiekti reikiamus Dokumentus ar kitas Programas tiesiai per programos EuroSkaita Meniu. Programos Meniu papildomas naujais reikiamais punktais per Kita=>Vartotojo meniu=>Tvarkyti.

✓ Redagavimo istorijos valdymas

Galimybė matyti operacijų ir sąrašuose esančių duomenų redagavimo istoriją. Kiekvienam konkrečiam įrašui redagavimo istorijoje išsaugojama informacija apie tai, kas (kuris vartotojas) ir kada (data, tikslus laikas) šį įrašą įvedė ir taisė. Jeigu įrašas buvo redaguojamas kelis kartus, redagavimo istorijoje matoma informacija apie visus atliktus įrašo taisymus.

✓ Informacija dokumentuose įvairiomis kalbomis

Galimybė programoje įsivesti Prekių bei Sąskaitų pavadinimus skirtingomis užsienio kalbomis ir naudoti šiuos pavadinimus spausdinant įvairius dokumentus (Pardavimo sąskaitą, Pirkimo važtaraštį, ataskaitas ‚Didžioji knyga‘, ‘Pardavimo išklotinė‘, ‚Faktiniai likučiai‘, ‚Prekių pardavimai‘ ir ‚Pelno ataskaita‘). Tai būtina priemonė turint partnerius ar klientus užsienyje. Pastaba 1. Spausdintinės formos nėra išverstos. Programoje pateikiamas formų vertimo įrankis. Pastaba2. Gali būti naudojamos tik lotyniškąjį raidyną naudojančios užsienio kalbos.